Tyto obchodní podmínky se vztahují na přístup a užití portálu hromadného nakupování www.slevici.cz provozovaného obchodní společností BLUE 88, a.s. se sídlem v Praze 1, Nové Město, Revoluční 1403/28, PSČ 110 00, IČ: 24754188, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18745.

Společnost BLUE 88, a.s. je majitelem portálu www.slevici.cz a autorských práv s tímto portálem spojených. Pouze společnost BLUE 88, a.s. je oprávněna k výkonu majetkových a autorských práv k tomuto portálu. Zneužití ze strany třetích osob je právně postižitelné.

I. Základní pojmy

- Portálem Slevíci se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí internetové stránky www.slevici.cz s jejich veškerým obsahem, zřízené za účelem hromadného nakupování zboží nebo služeb (dále jen „Portál Slevíci“).

- Provozovatelem Portálu Slevíci je obchodní společnost BLUE 88, a.s. se sídlem v Praze 1, Nové Město, Revoluční 1403/28, PSČ 110 00, IČ: 24754188 (dále jen „Provozovatel“).

- Uživatelem je každá osoba, která navštíví Portál Slevíci, včetně osob na Portálu Slevíci registrovaných (dále jen „Uživatel“).

- Zákazník je každý Uživatel, který prostřednictvím Portálu Slevíci uzavře smlouvu s Poskytovatelem (dále jen „Zákazník“).

- Poskytovatelem je právnická nebo fyzická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti prostřednictvím Portálu Slevíci nabízí zboží nebo služby za účelem uzavření smlouvy se Zákazníkem (dále jen „Poskytovatel“).

II. Užívání portálu Slevíci

1. Provoz Portálu Slevíci, jakož i používání služeb Portálu Slevíci a práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů se řídí zejména těmito Podmínkami. Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami samotným vstupem na Portál Slevíci nebo jakýmkoliv užitím informací nebo aplikací umístěných na Portálu Slevíci.

2. Provozovatel prostřednictvím Portálu Slevíci zprostředkovává uzavírání smluv mezi Poskytovateli a Zákazníky. Provozovatel není smluvní stranou smluv uzavřených mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, proto mu z těchto smluv nevznikají práva ani povinnosti.

3. Provozovatel poskytuje Poskytovateli prostor na Portálu Slevíci za účelem marketingové propagace Poskytovatele formou nabídek zboží a služeb za účelem uzavření smluv mezi Poskytovatelem a Zákazníkem na zboží nebo služby nabízené Poskytovatelem.

4. Provozovatel neodpovídá za obsah ani grafickou podobu nabídek Poskytovatele prezentovaných na Portálu Slevíci. Neodpovídá tak zejména za porušování autorských práv nebo za nekalosoutěžní jednání Poskytovatele.

5. Provozovatel nezaručuje nepřetržitou přístupnost a fungování Portálu Slevíci s ohledem na možné technické problémy nebo pravidelnou údržbu Portálu Slevíci. Provozovatel tak neodpovídá za případné škody, které mohly vzniknout Uživatelům v důsledku takové nedostupnosti služeb Portálu Slevíci.

6. Provozovatel provádí průběžnou kontrolu obsahu Portálu Slevíci. Provozovatel ale neodpovídá za přesnost, úplnost ani aktuálnost informací na Portálu Slevíci uvedených.

7. Portál Slevíci může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky, které již nejsou pod kontrolou Provozovatele. Provozovatel v tomto případě neodpovídá za obsah internetových stránek třetích stran a nenese odpovědnost za jejich používání ze strany Uživatele.

8. Provozovatel neodpovídá za případné škody, které Uživateli vznikly v důsledku přístupu a používání Portálu Slevíci, Provozovatel rovněž neodpovídá na škody, které Uživateli vznikly v důsledku stahování jakýchkoli dat z Portálu Slevíci. Provozovatel neodpovídá za ochranu Uživatele před počítačovými viry ani před ztrátou dat Uživatele.

III. Práva a povinnosti Uživatelů

1. Uživatel je oprávněn užívat Portál Slevíci se všemi jeho funkcemi v souladu s těmito obchodními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými pokyny Provozovatele.

2. Uživatel se zavazuje, že při užívání Portálu Slevíci nebude zejména:

- užívat Portál Slevíci v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy a pokyny Provozovatele;

- zasahovat do zabezpečení a obsahu Portálu Slevíci;

- vyvíjet snahu o získání přístupu k účtu jiných Uživatelů nebo k veřejně nepřístupným částem Portálu Slevíci;

- uvádět nepravdivé nebo neúplné informace;

- svým jednáním narušovat provoz Portálu Slevíci a jeho funkce;

- prostřednictví Portálu Slevíci šířit nevyžádané zprávy, nebo data obsahující viry či jinak škodlivé programy nebo aplikace ani na ně odkazovat;

- chovat se vulgárně a poškozovat dobré jméno Provozovatele, Poskytovatele nebo Portálu Slevíci;

- padělat, kopírovat nebo jinak neoprávněně nakládat se slevovými kupóny;

- prodávat slevové kupóny třetím osobám za zvýšené ceny.

3. Při porušení těchto obchodních podmínek ze strany Uživatele je Provozovatel oprávněn uplatňovat vůči Uživateli všechny nároky a sankce v souladu s platnými právními předpisy. Provozovatel je také oprávněn Uživateli porušujícímu tyto obchodní podmínky omezit nebo zcela zamezit přístup k Portálu Slevíci a jeho funkcím. 

4. Poskytovatel prostřednictvím Provozovatele upozorňuje Zákazníka na právo odstoupit od smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem uzavřené prostřednictvím Portálu Slevíci. Zákazník je oprávněn od smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem uzavřené prostřednictvím Portálu Slevíci písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření, nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb.

5. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

IV. Platební podmínky a uplatňování slevových kuponů

1. Cena za Poskytovatelem nabízené zboží nebo služby je vždy uvedena jako součást nabídky zboží nebo služeb na Portálu Slevíci.

2. Zákazník hradí cenu zboží nebo služby Poskytovateli prostřednictvím Provozovatele. Zákazník může cenu za zboží nebo služby uhradit bankovním převodem, kartou nebo kreditem Slevíci. Při platbě bankovním převodem je Zákazník povinen cenu uhradit neprodleně po učinění objednávky na zboží nebo služby. V případě opomenutí pak kdykoliv v průběhu platnosti kupónu. V případě, že zákazník uhradí svou objednávku po konci platnosti kupónu, cena za zboží nebo službu je Zákazníkovi automaticky převedena do jeho uživatelského účtu ve formě kreditu na další objednávky. Zaslání ceny za zboží nebo službu zpět na bankovní účet Zákazníka se v tomto případě neprovádí. 

3. V případě, že nedojde k aktivaci služby (nebo si službu nezakoupilo dostatečné množství Zákazníků), nemá Zákazník nárok na toto zboží nebo služby, a to ani v případě, že již uhradil cenu. Pokud zákazník již cenu uhradil a k aktivaci slevy nedošlo, bude mu cena vrácena na účet, ze kterého platbu provedl. V případě, že Zákazník již obdržel slevový kupón a k aktivaci slevy nedošlo, je tento slevový kupón neplatný.

4. Pokud Zákazník uhradil cenu za objednané zboží nebo služby nabízené prostřednictvím Portálu Slevíci a došlo zároveň k aktivaci slevy, obdrží slevový kupón. Slevový kupón opravňuje Zákazníka k odběru zboží nebo služeb u příslušného Poskytovatele. Slevový kupón může Zákazník uplatnit pouze jednou. Platnost slevového kupónu je uvedena přímo na slevovém kupónu. Pokud Zákazník neuplatní slevový kupón u Poskytovatele v době jeho platnosti, ztrácí nárok na poskytnutí příslušného zboží nebo služeb bez možnosti vrácení ceny. Toto je bráno jako sankce Provozovatele vůči Zákazníkovi, který včas slevový kupón neuplatnil.

5. S ohledem na skutečnost, že Provozovatel prostřednictvím Portálu Slevíci zprostředkovává uzavření smluv mezi Poskytovatelem a Zákazníkem a není tak smluvní stranou takto uzavřených smluv, neodpovídá Provozovatel Zákazníkovi za Poskytovatelem nabízené zboží nebo služby ani za případné vady zboží nebo služeb a rovněž neodpovídá za škodu, která Zákazníkovi případně vznikla v souvislosti s Poskytovatelem nabízeným zbožím nebo službami.

6. Daňový doklad/fakturu vystavuje Zákazníkovi vždy Poskytovatel slevy. V případě, že objednávka obsahuje jiné poplatky, než za samoté služby nebo zboží (poštovné, poplatky za osobní odběry, příspěvky do fondu a podobně) není tento poplatek na daňovém dokladu/faktuře nikdy uveden. 

7. V případě, že zákazník nebude se službou či zbožím zakoupeným prostřednictvím portálů www.slevici.cz spokojen, má nárok zakoupené zboží či službu reklamovat u provozovatele portálu Slevíci.cz, a to nejpozději do 48 hodin od uplatnění příslušného slevového kuponu.  V případě, že bude zákazníkova reklamace provozovatelem uznána jako oprávněná, bude zákazníkovi  příslušná část hodnoty slevového kuponu vyplacena formou kreditu, a to zpravidla do 3 pracovních dní od uznání reklamace. 

8. Slevový kupón je opatřen unikátním kódem. V případě, že Zákazník ztratí, zničí nebo poškodí svůj slevový kupón nebo dojde-li k odcizení unikátního kódu jakýmkoliv způsobem, ztrácí Zákazník nárok na uplatnění zakoupené slevy. Provozovatel ani Poskytovatel neodpovídají Zákazníkovi za škodu vzniklou tímto způsobem.

V. Odpovědnost za zboží a služby

1. S ohledem na skutečnost, že Provozovatel prostřednictvím Portálu Slevíci zprostředkovává uzavření smluv mezi Poskytovatelem a Zákazníkem a není tak smluvní stranou takto uzavřených smluv, neodpovídá Provozovatel Zákazníkovi za Poskytovatelem nabízené zboží nebo služby ani za případné vady zboží nebo služeb a rovněž neodpovídá za škodu, která Zákazníkovi případně vznikla v souvislosti s Poskytovatelem nabízeným zbožím nebo službami. 

2. Odpovědnost za zboží nebo služby včetně odpovědnosti za vady nese vždy příslušný Poskytovatel, který zboží nebo služby prostřednictvím Portálu Slevíci nabízí, a to včetně odpovědnosti za škodu, která Zákazníkovi případně vznikla v souvislosti s jejich užitím. Výše uvedenou odpovědnost za vady a škodu uplatňuje Zákazník přímo u Poskytovatele.

3. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Poskytovatelem ze strany Zákazníka v zákonné 14denní lhůtě, uplatňuje Zákazník případné právo na vrácení ceny u Poskytovatele. Platba je vrácena vždy stejnou formou, jako byla objednávka hrazena.

4. V případě, že zákazník nebude se službou či zbožím zakoupeným prostřednictvím portálu www.slevici.cz spokojen, má nárok zakoupené zboží či službu reklamovat u provozovatele portálu Slevíci.cz. V těchto případech je potřeba službu či zboží nejdříve reklamovat přímo u poskytovatele služby, a provozovatele portálu www.slevici.cz kontaktovat nejpozději do 48 hodin od uplatnění příslušného slevového kuponu. V případě, že bude zákazníkova reklamace provozovatelem uznána jako oprávněná, bude zákazníkovi příslušná část hodnoty slevového kuponu vyplacena formou kreditu, a to zpravidla do 3 pracovních dní od uznání reklamace.

5. Provozovatel neodpovídá za splnění závazků Uživatelů a Provozovatelů.

VI. Registrace na Portálu Slevíci

1. Služby Portálu Slevíci jsou podmíněny registrací Uživatele. Registraci může Uživatel provést přímo prostřednictvím Portálu Slevíci. V rámci registrace je Uživatel povinen vyplnit požadované osobní údaje. Tyto údaje musí být pravdivé a aktuální. Prvním nákupem na portálu Slevíci.cz vytvoříte tuto registraci automaticky.

2. Uživatel má nárok na sbírání kreditů za uskutečněné nákupy. V době nákupu musí být přihlášen. Jedná se o zisk 1 kreditu za každých utracených 100 Kč, v rámci jednoho nákupu. Po získání jakéhokoliv množství kreditu, v počtu minimálně 1 a více, bere uživatel na vědomí, že ode dne obdržení musí kredit vyčerpat do doby maximálně 12 měsíců od jeho nabytí. Po uplynutí této doby má Provozovatel Portálu Slevíci právo tento kredit uživateli odebrat. Stejný postup se uplatňuje v případě ručního dobití kreditu Uživatelem.

3. Uživatel má povinnost chránit své přihlašovací údaje získané při registraci na Portálu Slevíci a neposkytovat je třetím osobám. Pokud Uživatel zjistí zneužívání svých přihlašovacích údajů, je povinen neprodleně informovat Provozovatele.

VII. Nakládání s osobními údaji

1. Provozovatel zpracovává veškeré osobní údaje poskytnuté jednotlivými subjekty údajů při užívání portálu www.slevici.cz důsledně podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

2. Konkrétní zásady zpracování osobních údajů naleznete na https://www.slevici.cz/info/ochrana-osobnich-udaju-3

VIII. Změna podmínek a jejich účinnost

1. Provozovatel je oprávněn měnit obchodní podmínky s okamžitou účinností bez předchozího upozornění. Provozovatel je povinen změnu obchodních podmínek zveřejnit neprodleně na webových stránkách www.slevici.cz. Povinností Uživatele a Poskytovatele je sledovat tyto obchodní podmínky a chovat se v souladu s jejich zněním. Pokud Uživatel nebo Poskytovatel používá Portál Slevíci i po změně obchodních podmínek, má se za to, že s nimi souhlasí. Poskytovatel je oprávněn od smluvního vztahu s Provozovatelem odstoupit  ve lhůtě 14 dnů od zveřejnění změny obchodních podmínek, a to písemným oznámením odeslaným na adresu Provzovatele. 

2. Tyto podmínky jsou účinné ode dne 18.8.2011.

3. Tyto podmínky byly upraveny dne 1.1.2017. 

4. Tyto podmínky byly upraveny dne 20.6.2018.