verze 1/2018 účinná od 20. 6. 2018
I. OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek (portálu) www.slevici.cz, zejména registrovanými uživateli a dále osobami, které se správcem osobních údajů uzavřeli zprostředkovatelskou smlouvu.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s vašimi osobními údaji nakládáno.

Správce osobních údajů postupuje při zpracování osobních údajů důsledně podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. 


II. IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

BLUE 88, a.s.
IČO: 247 54 188
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Revoluční 1403/28, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 18745
kontaktní e-mail: info@blue88.eu
webové stránky: www.slevici.cz
(dále jen "správce osobních údajů")

III. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY A JAK JSOU ZÍSKÁVÁNY?

Zpracovávány jsou údaje, které sami poskytnete, my sami aktivně žádné údaje o vás nevyhledáváme a nezpracováváme. Jedná se zejména o poskytnutí údajů vyplněním registračních formulářů na www.slevici.cz.
Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem. 

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout službu, jedná se o povinné údaje v rámci registračního formuláře.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

4.1 Běžné osobní údaje, které zpracováváme:
4.1.1 FYZICKÁ OSOBA ZÁKAZNÍK - uživatel portálu www.slevici.cz, který se registroval za účelem nákupu zboží nebo služeb: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon. V případě, že se jedná o zboží či službu s doručením na zvolenou adresu, pak zpracování podléhá i adresa zákazníka. Pokud zákazník provedl nákup pak i číslo bankovního účtu užitého v rámci úhrady zboží či služeb.
4.1.2 FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEL 
a) poskytovatel fyzická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti prostřednictvím portálu www.slevici.cz na základě smlouvy o zprostředkování nabízí zboží nebo služby za účelem uzavření smlouvy se zákazníkem: 
jméno, příjmení, sídlo, IČO, DIČ, sídlo provozovny, číslo účtu, telefon, e-mailová adresa
b) fyzická osoba podnikatel, která pouze registrovala „podnik“ příslušným formulářem: jméno, příjmení, město, telefon, e-mailová adresa.
4.1.3 FYZICKÁ OSOBA BEZ REGISTRACE
e-mailová adresa za účelem zasílání newsletteru bez smluvního vztahu ke správci osobních údajů
4.2 Správce osobních údajů nezpracovává žádné zvláštní kategorie údajů.

IV. K JAKÝM ÚČELŮM JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY, PO JAKOU DOBU A CO K TOMU SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ OPRAVŇUJE?

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností
1.1 Abychom vám mohli poskytovat naše služby spočívající zejména v možnosti účastnit se nákupů a prodejů na portálu www.slevici.cz a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: 
1.1.1 FYZICKÁ OSOBA ZÁKAZNÍK
jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, číslo bankovního účtu. V případě, že se jedná o zboží či službu s doručením na zvolenou adresu, pak zpracování podléhá i adresa zákazníka.
Právním titulem pro zpracovávání těchto osobních údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi.K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a dále pak po dobu 4 let od skončení smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, viz níže.  
1.1.2 FYZICKÁ OSOBA POSKYTOVATEL
a) uzavřená smlouva o zprostředkování: jméno a příjmení (kontaktní osoby), sídlo, IČO, DIČ, sídlo provozovny, číslo účtu, telefon, e-mailová adresa.
Právním titulem pro zpracovávání těchto osobních údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi.K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi (po dobu vaší registrace na portálu www.slevici.cz) a dále pak po dobu 4 let od skončení smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, viz níže.  
b) pouhá registrace příslušným formulářem, na základě, níž správce osobních údajů kontaktuje poskytovatele za účelem dojednání spolupráce: jméno a příjmení kontaktní osoby, město, telefon, e-mailová adresa, název podniku, 
Právním titulem pro zpracovávání těchto osobních údajů je plnění smluvních povinností ve fázi předsmluvního vyjednávání.K tomuto účelu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání předsmluvních jednání a pokud jsou tato neúspěšná a nedojde k uzavření smlouvy o zprostředkování dále pak po dobu 6 měsíců od posledního vzájemného kontaktu. 
Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

2.1 Aby správce osobních údajů dostál povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví zpracovává údaje o přijatých platbách za zboží a služby a dále údaje obsažené v daňových dokladech fakturách, které vystavuje poskytovatelům.
2.2 Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které povinnost jejich zpracování ukládají.  
Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

3.1 Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněnýchzájmech, pro které jsou osobní údaje zpracovávány:
3.1.1 ochrana a prokázání našich práv a právních nároků 
zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje z uzavřené smlouvy, naší vzájemné komunikace, záznamy o platbách.
3.1.2 přímý marketing
pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich uživatelů: jméno, příjmení, e-mailovou adresu. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje do okamžiku oznámení zákazníka, že nemá o marketingová sdělení zájem. Zasílání obchodních sdělení na váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v e-mailu uvedený.
3.1.3 statistika a konkretizace marketingu
informace o objednaném zboží a službách, informace o nabízených akcí u poskytovatelů Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu.; abychom mohli zákazníkům i poskytovatelům nabízet produkty a služby na míru a zasílat pouze takové nabídky a informace, které budou přínosné, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete pouze zasílání informací o našich novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání newsletter“. Stejně tak, jste-li zákazník a pošlete nám objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku vám systém i automaticky odešle slevový kupón. Část tohoto zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu).
3.1.4 ověření spokojenosti zákazníků – zpětná vazba
e-mailové adresy zákazníků, kteří provedli nákup zboží nebo služeb zpracováváme na základě oprávněného zájmu rovněž za účelem ověření spokojenosti zákazníků se zbožím či službou. Tímto způsobem se snažíme zlepšovat nabídku zboží a služeb od poskytovatelů.  
Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

4.1 Mezi údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu patří
a) v případě fyzické osoby bez registrace e-mailová adresa za účelem marketingových záměrů, neboť se jedná případ bez smluvního vztahu ke správci osobních údajů a za účelem předání e-mailové adresy do třetích zemí pro potřeby cílené reklamy. Osobní údaj je zpracováván po dobu 10 let nebo do odvolání uděleného souhlasu.
b) v případě zákazníka jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon za účelem marketingových záměrů pro potřeby prezentace zboží a služeb nesouvisejících s produkty a službami, které jsme vám do té doby dodali a za účelem předání e-mailové adresy do třetích zemí pro potřeby cílené reklamy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let nebo do odvolání uděleného souhlasu.
4.2 V případě, kdy zpracování osobních údajů vyžaduje souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen ani na zpracování osobních údajů na základě jiného právního titulu (např. oprávněný zájem správce).
Cookies

5.1 Úprava cookies je řešena v samostatném dokumentu dostupném na www.slevici.cz
Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

6.1 Se zajištěním některých smluvních nebo zákonných povinností jsou správci osobních údajů nápomocny další osoby. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů.  
Jedná se o tyto kategorie:
- správce serveru, 
- marketingový specialista,
- programátor,
- externí účetní.
6.2 Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).
6.3 Správce nebo zpracovatel mohou předávat údaje i do třetí země, příjemci ve třetích zemích jsou poskytovatelé reklamních služeb 
a.  Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
b. Facebook Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA;
Zabezpečení osobních údajů

7.1 Správce zavedl všechna vhodná organizační, bezpečnostní a technická opatření tak, aby odpovídala platné právní úpravě a aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Jsou to zejména opatření vylučující neoprávněný či nahodilý přístup k osobním údajům, jejich změnu, zničení či ztrátu jakož i jiné zneužití zpracovávaných údajů.
7.2 Správce prohlašuje, že mimo jiné přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě, jako např. heslování, zdokonalení antivirových programů, šifrování aj.
7.3 Správce osobních údajů prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VI. INFORMACE O DALŠÍCH VAŠICH PRÁVECH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právo na přístup k osobním údajům
Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

Právo na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

Právo na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz 

VII. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete správce osobních údajů kontaktovat na e-mailu: gdpr@slevici.cz. Zprávou na tento e-mail nebo zasláním písemného požadavku na adresu sídla uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých se píše v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, můžete být poté ještě kontaktováni a totožnost a požadavek může být přiměřeným způsobem ověřována. 

Tento dokument bude pravidelně aktualizován, aktuální verzi tohoto dokumentu naleznete vždy na https://www.slevici.cz/info/ochrana-osobnich-udaju-3